top of page

REGULAMIN

1. DEFINICJE

 • Sklep – sklep internetowy prowadzony pod adresem www.slubwdeche.pl, którego właścicielem jest firma Labsters, adres: Leksandrowa 81, 32-720 Nowy Wiśnicz, NIP 868 181 80 29, REGON 365085769, e-mail: slubwdeche@gmail.com

 • Klient - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

 • Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

 • Klient na prawach konsumenta - Klient będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), który zawiera Umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, gdy jednocześnie z treści Umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej udostępnionego w CEIDG (w tym w szczególności z numerów PKD)

 • Kupujący – zarówno Klient, Konsument oraz Klient na prawach konsumenta

 • Sprzedawca – firma Labsters, adres: Leksandrowa 81, 32-720 Nowy Wiśnicz, NIP 8681818029

 • Regulamin – niniejszy regulamin dostępny pod adresem www.slubwdeche.pl, określający zasady korzystania ze sklepu

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Sklepu. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.

Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Kupujący składający zamówienia za pomocą strony internetowej Sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy a finalny produkt może różnić się nieznacznie w zakresie kolorystyki, rozmiarów lub detali. Przedmioty znajduące się na zdjęciach poza produktem, którego dotyczy sprzedaż, mają charakter dekoracyjny i nie stanowią przedmiotu sprzedaży. Sprzedawca ma prawo do umieszczania logo Sklepu na każdym produkcie.

3. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

Kupujący może złożyć zamówienie po założeniu konta jako zarejestrowany klient albo bez zakładania konta jako gość.

Zamówienie może być złożone za pośrednictwem systemu znajdującego się na stronie internetowej Sklepu.

Każde złożone zamówienie otrzymuje swój numer, który Kupujący jest obowiązany podać przy każdym kontakcie ze Sklepem. Brak podania numeru zamówienia, może skutkować wydłużonym czasem oczekiwania na odpowiedź.

Przy składaniu zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania adresu do wysyłki wraz z numerem telefonu oraz adresem email dla dostawcy.

Dla niektórych produktów obowiązuje minimalna ilość kupowanych produktów, która wynosi określoną w opisie produktu ilość sztuk jednego typu.

Zamówienie zostanie przekazane do realizacji po uzgodnieniu specyfikacji towaru przez Kupującego ze Sprzedawcą, a w przypadku produktów z pełną personalizacją także po ostatecznej mailowej akceptacji projektu produktu z pełną personalizacją.

Rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi po zaksięgowaniu płatności za zakupiony towar i jest liczone od następnego dnia roboczego po zaksięgowaniu wpłaty. W przypadku produktów z pełną personalizacją realizacja zamówienia następuje po otrzymaniu wszystkich informacji niezbędnych do realizacji zamówienia i po otrzymaniu płatności za zamówienie i jest liczona od następnego dnia roboczego po spełnieniu tych dwóch przesłanek.

Sprzedawca nie ingeruje w informacje podane przez Kupującego na potrzeby realizacji zamówienia, w szczególności nie poprawia błędów ortograficznych ani odmian gramatycznych podanego tekstu. Zrealizowane zostanie dokładnie to co zostało wprowadzone w kreatorze zamówienia lub zmienione na wyraźną prośbę Kupującego.

Wszelkie zmiany w treści po złożonym zamówieniu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres mailowy Sklepu.

Sklep realizuje zamówienia według indywidualnych wzorów Kupujących jedynie po wcześniejszej konsultacji i akceptacji.

Termin realizacji zamówienia jest indywidualny dla każdego produktu i jest wskazywany przez Sprzedawcę. Realizacja ekspresowa jest możliwa po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedawcą i następuje w terminie uzgodnionym ze Sprzedawcą licząc od następnego dnia roboczego po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy. W przypadku, gdy zamówienie składa się z kilku produktów o różnym czasie realizacji całość zamówienia jest realizowana zgodnie z najdłuższym terminem realizacji.

W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia w powyższym terminie z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, Sprzedawca poinformuje o tym Kupującego wraz z podaniem nowego terminu realizacji zamówienia.

Sklep wykonuje projekty graficzne dla produktów z opcjami personalizacji. Na pozostałe produkty Sklep nie wykonuje projektów graficznych.

Projekty graficzne przesyłane są od 3 dni do dwóch tygodni roboczych, a w przypadku zamówień w trybie expres w ciągu 1-3 roboczych, licząc od dnia zaksięgowania wpłaty za zamówienie na koncie Sprzedawcy.

Sklep wysyła projekt graficzny w postaci pliku JPG lub PDF na wskazany przez Kupującego adres e-mail. Do odczytania plików jest potrzebny program Adobe Reader. 

W cenie zamówienia są 3 poprawki do projektu graficznego. Każda kolejna poprawka wynosi 15 zł.

4. DOMÓWIENIA

Późniejsze domówienie dodatkowej ilości wcześniej zamówionych produktów generuje dodatkowy koszt dodruku w wysokości 30 zł do wartości domówienia. Minimalna wartość domówienia wynosi 10 sztuk.

 

5. DOSTAWA I PŁATNOŚĆ

Ceny towarów podane na stronie internetowej są cenami brutto. Sklep zwolniony jest z podatku VAT zgodnie z art. 113 ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Na prośbę Kupującego Sklep wystawi na rzecz Kupującego fakturę i prześle ją drogą elektroniczną na wskazany przez Kupującego adres e-mail.

Termin płatności za zamówiony towar wynosi 7 dni.

Jedyną akceptowaną formą płatności jest przelew bankowy na rachunek Sklepu.

W tytule przelewu za zamówienie Kupujący jest obowiązany podać prawidłowy numer zamówienia. Wskazanie błędnego numeru zamówienia może wydłużyć termin realizacji zamówienia.

Dostępne do wyboru sposoby dostawy zamówienia opisane są na stronie internetowej Sklepu.

Koszty wysyłki zamówienia pokrywa Kupujący. Koszty wysyłki zamówienia są uzależnione od ilości zamówionych produktów.

W przypadku, gdy zamówienie składa się z kilku produktów zamówienie jest wysyłane jedną przesyłką chyba, że zamówienie przekracza maksymalny dostępny gabaryt paczki.

Przesyłki są wysyłane za pomocą firmy kurierskiej lub paczkomatu. Czas dostawy przesyłki przez firmę kurierską nie wlicza się do czasu realizacji zamówienia.

W przypadku niedostarczenia przesyłki przez firmę kurierską, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Sklep wraz z podaniem numeru zamówienia.

6. REKLAMACJE

 Sprzedawca ma obwiązek dostarczyć produkty wolne od wad i jest odpowiedzialny względem Kupującego za wady fizyczne lub prawne zakupionych produktów – rękojmia.

Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę produktu powinien poinformować o tym Sprzedawcę wskazując:

 • informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady,

 • swoje roszczenie lub składając stosowne oświadczenie zgodnie z kodeksem cywilnym,

 • swoje dane kontaktowe – ułatwi to i przyśpieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

Reklamacja zakupionych produktów może być złożona za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail Sprzedawcy, pocztą tradycyjną na adres Sprzedawcy, a w przypadku zarejestrowanych klientów także za pośrednictwem konta w Sklepie.

Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni.

7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

Kupujący ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, m. in.:

 • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

 • zwrócenie się do wojewódzkiego inspektoratu Inspekcji Handlowej,

 • skorzystania z pomocy powiatowego miejskiego rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Kupujący może szukać pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

Kupujący może skorzystać również z platformy internetowego rozstrzygania sporów platforma ODR zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia WE nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE. Platforma ODR jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Adres poczty elektronicznej Sprzedawcy do pierwszego kontaktu to: slubwdeche@gmail.com

Jeżeli w wyniku realizacji procedury reklamacyjnej dotyczącej reklamacji zgłoszonej przez Kupującego nie dojdzie do rozwiązania kwestii spornej, Sprzedawca przekaże Kupującemu na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o zgodzie lub braku zgody na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej.

8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Większość produktów, które można zakupić za pośrednictwem Sklepu, jest personalizowana i wykonywana na zamówienie według specyfikacji Kupującego. W stosunku do takich produktów Kupującemu będącemu Konsumentem oraz Klientem na prawach konsumenta nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy. Poniższe postanowienia dotyczące Konsumenta stosuje się wprost do Klienta na prawach konsumenta.

W przypadku pozostałych produktów innych niż produkty personalizowane i wykonywane na zamówienie według specyfikacji Kupującego, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 9 poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:

pisemnie na adres firmy: Labsters, Leksandrowa 81, 32-720 Nowy Wiśnicz

elektronicznie na adres: slubwdeche@gmail.com

Odstępując od umowy Konsument może posłużyć się formularzem odstąpienia od umowy znajdującym się w Załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu produktu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, na poniżej podany adres firmy:

Labsters, Leksandrowa 81, 32-720 Nowy Wiśnicz

Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. W przypadku odesłania zwracanego produktu Sprzedawca zaleca dopisanie na przesyłce informacji „ZWROT” oraz załączenie formularza odstąpienia od umowy celem ułatwienia identyfikacji odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanego produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jaki został przez Konsumenta użyty w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie.

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, ale może wstrzymać się ze zwrotem tych płatności do czasu otrzymania produktu lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument ponosi następujące koszty odstąpienia od umowy:

Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów,

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi także w pozostałych wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 

9. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I PLIKI COOKIES

Sprzedawca przetwarza dane osobowe zgodnie z zasadami określonymi w Polityce Prywatności Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies zgodnie z zasadami określonymi w Polityce plików cookies Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

10. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Sklep świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną, tj.: formularz zamówienia i konto.

Sklep umożliwia Kupującemu składanie ofert kupna produktów za pomocą formularza zamówień dostępnego na stronie internetowej Sklepu. Korzystanie z formularza zamówień polega na wyborze produktów dostępnych w Sklepie poprzez dodanie ich do koszyka, a następnie określenie ich specyfikacji, wybór formy dostawy i płatności zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami oraz zatwierdzeniu zamówienia poprzez przycisk potwierdzający złożenie zamówienia. Usługa formularza zamówienia ma charakter jednorazowy i jest świadczona od chwili udostępnienia formularza zamówienia do chwili złożenia zamówienia lub odstąpienia od złożenia zamówienia.

Kupujący ma możliwość założenia konta w Sklepie, na którym przechowywane są jego dane oraz historia zamówień w Sklepie. Do założenia konta konieczne jest wypełnienie przez Kupującego formularza rejestracji, w tym określenie swojego loginu i hasła do logowania. Kupujący otrzyma na wskazany przez siebie adres e-mail link do potwierdzenia założenia konta w Sklepie. Z chwilą potwierdzenia przez Kupującego założenia konta w Sklepie dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usługi konta. Usługa świadczona jest przez czas nieoznaczony. W każdej chwili Kupujący ma możliwość złożenia żądania usunięcia konta i tym samym rozwiązania umowy o świadczenie usługi konta.

Podczas korzystania z usług świadczonych przez Sklep drogą elektroniczną zabronione jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

Usługi świadczone przez Sklep drogą elektroniczną są nieodpłatne. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu.

Reklamacje związane z usługami świadczonymi drogą elektroniczną Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: www.slubwdeche@gmail.com">www.slubwdeche@gmail.com. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: 1 oznaczenie Kupującego imię oraz adres email, 2 opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji przedmiot reklamacji, okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od ich otrzymania. Sklep przekaże Kupującemu swoje rozstrzygnięcie drogą elektroniczną na adres e-mail Kupującego.

11. INFORMACJE O SZCZEGÓLNYCH ZAGROŻENIACH ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Sklep informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z potencjalnymi zagrożeniami związanymi z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną. Do podstawowych zagrożeń należą m.in.

spam – otrzymanie niezamówionej informacji handlowej w drodze elektronicznej;

złośliwe oprogramowanie ang. Malware – różnego rodzaju aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego użytkownika sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany;

programy szpiegujące ang. Spyware – programy śledzące działania użytkownika, które gromadzą informacje o użytkowniku i wysyłają je – zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody – autorowi programu;

wyłudzanie poufnych informacji osobistych, np. haseł ang. Phishing;

niedozwolony podsłuch ang. Sniffing – wykorzystanie programu komputerowego, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualne analizowanie danych przepływających w sieci;

włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika z użyciem narzędzi hakerskich;

czynności kryptoanalizy tj. odnalezienie słabości systemu kryptograficznego i umożliwienie jego obejścia lub złamania.

Sklep podejmuje niezbędne działania mające na celu minimalizację ryzyka wystąpienia zagrożeń wskazanych w ust. 1 powyżej, a także podnoszące bezpieczeństwo korzystania ze Sklepu.

Niezależnie od działań podejmowanych przez Sklep wskazanych w ust. 2 powyżej, Kupujący, aby znacząco ograniczyć ryzyko wystąpienia zagrożeń wskazanych w ust. 1 powyżej, powinien zaopatrzyć swój komputer i inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i zaporę sieciową firewall, a także stale je aktualizować. Ponadto Kupujący powinien stosować różne hasła do urządzeń elektronicznych, które wykorzystuje oraz do aplikacji internetowych, z których korzysta o długości co najmniej 8 znaków, zawierających oprócz małych i dużych liter, także cyfry i inne znaki, w tym interpunkcyjne, a także okresowo zmieniać hasła.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić z ważnych przyczyn, do których należy:

zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sklep, w tym wprowadzenie nowych usług, rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Sklepu,

zmiana warunków lub procesu zawierania umów z Kupującymi;

poprawa obsługi Kupujących, w tym przeciwdziałanie nadużyciom;

zmiana danych, w szczególności nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych, zamieszczonych linków lub danych teleadresowych wskazanych w Regulaminie,

potrzeba usunięcia z treści Regulaminu ewentualnych błędów, omyłek pisarskich lub niejasności,

konieczność dostosowania postanowień Regulaminu do przepisów prawa.

Jeżeli na podstawie Regulaminu doszło do zawarcia z Kupującym umowy o charakterze ciągłym np. świadczenia usługi elektronicznej utrzymania konta w Sklepie zmieniony Regulamin wiąże Kupującego, jeżeli został powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianach.

Jeżeli na podstawie Regulaminu doszło do zawarcia z Kupującym umowy o charakterze innym niż ciągły np. umowa sprzedaży zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Kupujących będących Konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone zamówienia oraz zawarte umowy sprzedaży.

Regulamin obowiązuje od dnia 23.03.2022r.

bottom of page